ഹോം

പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ ജീവിതം പുനർനിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരംഭമാണ് റീബിൽഡ് കേരള. ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വ്യാവസായികവുമായ വികസനത്തിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും മോടിയുള്ളതുമായ റോഡ് ഒരു ആവശ്യകതയാണ് . റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി, തകർന്ന റോഡ് ആസ്തികളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് (പിഎംയു) രൂപീകരിച്ചു.